حمایت و همبستگی در روز جهانی مبارزه با شکنجه

حمایت و همبستگی در روز جهانی مبارزه با شکنجه

26 ژوئن ، ساعت 1 بعدازظهر ، گریفسوالد: مقابل دادگاه اداری (Domstrasse 7)

در تاریخ 26 ژوئن ، فعالان حقوق بشر، مبارزات افراد و رفقایی را که برای آزادی و عزت در سرتاسر جهان ایستاده اند را گرامی میدارند.
در این روز ما از سرکوب و جنایات رژیم های اقتدارگرا صحبت کرده و با همبستگی از مسئولیتی که ما بر روی کره زمین داریم ، آگاه میشویم.
بنابراین قصد داریم که یک تظاهرات در مقابل دادگاه اداری Greifswald ترتیب دهیم. مسئله حفاظت از افراد و یا دیپورت افرادی که از آزار و شکنجه گریخته اند، اغلب در این دادگاه شنیده می شود.
در این تظاهرات فعالان از کشورهای مختلف نظر خود را بیان خواهند کرد.
ما سکوت را در مورد شکنجه های خزنده ای که رویه پناهندگی در آلمان وجود دارد، می شکنیم. ما به زندگی در کمپ ها، بروکراسی پیچیده در BAMF و در دادگاه ها ،وهمچنین دیپورت اعتراض میکنیم.
ما با دوستان و رفقای خود برای داشتن یک دادگاه عادلانه و رسیدن به ازادی و برابری متحد هستیم.

سازمانهایی که این تظاهرات را برگزار میکنند :
Greifswald hilft e.V. ، Pro Bleiberecht in MV.
جهت اطلاعات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید :
www.bleiberecht-mv.org/tag-gegen-folter